Ułatwienia dostępu

                         

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piaskach

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piaskach.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.

3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 

 II. Zasady rejestracji czytelników

   1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

    2. Podania danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

     3.  W bazie przechowywane są następujące dane:

 • nazwisko i imię,
 • PESEL,
 • płeć,
 • adres stałego pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),
 • opcjonalnie adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

4. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania zobowiązania bibliotecznego potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

5.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Miejska  Biblioteka Publiczna w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 22, 21-050 Piaski.

2.      Inspektorem Ochrony Danych w  Bibliotece Publicznej jest Pan Maciej Sokołowski. Kontakt mailowy  z IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

4.      Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.      Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6.      Udostępnianie danych nie jest przewidywane za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą (dopuszczalna jest forma ustna) może być przekazany firmie zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych sms w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień.

7.      Inne podmioty mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.      Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.  Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.

11.  Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

12.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

IV. Karty biblioteczne

1.      Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2.      Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz od kreskowy.

3.      Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piaskach.

4.      Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

5.      Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

6.      Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.

7.      Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

 

V. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 

 1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 15 pozycji.
 2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 10 pozycji.
 3.  Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
 4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.
 5. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie gminy Piaski oraz innym osobom korzystającym z wypożyczeń nie dłużej niż 12 miesięcy.
 6.  Osobom, które podczas zapisu nie przedstawiły dokumentu zawierającego numer PESEL, ogranicza się liczbę wypożyczeń do 1 pozycji, do czasu uzupełnienia danych. Zasada ta odnosi się również do osób niepełnoletnich zapisywanych przez opiekunów.
 7.  Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
  • lektury szkolne, literatura popularnonaukowa i pozycje szczególnie cenne –7 lub 14 dni,
  • pozostałe książki – 30 dni,
  • „książka mówiona” – 30 dni,

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

8.      Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

9.      Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot lektur szkolnych przedłuża się o 7 dni, innych materiałów bibliotecznych – o połowę okresu wypożyczenia. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

10. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 14 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników.  Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w p. III.  powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

 

VI. Zasady udostępniania zbiorów w czytelniach

 

 1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.
 2. Pracownicy czytelni mogą żądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Dostęp do księgozbioru podręcznego oraz czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek należy przedstawić bibliotekarzowi.
 4. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
 6. Wypożyczanie pozycji ze zbiorów czytelni odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w dziale III Regulaminu.

 

VII. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do internetu

 

 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
 2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej.
 3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
 5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 6. Zabrania się:
 1. . wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
 2. . instalowania programów,
 3. . otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
 4. . wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

          7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

          8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

9.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

10.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

 

VIII. Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

             1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, wtedy Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:

 • − zablokowanie konta,
 • − upomnienie na piśmie, telefoniczne  lub pocztą elektroniczną,
 • − obciążenie czytelnika ustaloną w Regulaminie opłatą za przetrzymanie materiałów bibliotecznych,
 • − trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni,
 • − przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.

 

IX. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

              1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

               2. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami.

               3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę spowodowaną zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.

               4. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wybrać jedną z zaproponowanych form zadośćuczynienia:

  • − odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania,
  • − odkupić ten sam komplet audiobooka lub inny tytuł wskazany przez bibliotekarza
  • − zapłacić koszt naprawy książki przez introligatora,
  • − dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez bibliotekarza,
  • − zapłacić odszkodowanie za zagubione albo zniszczone materiały biblioteczne w wysokości określonej przez bibliotekarza. Rzeczywistą ich wartość określa bibliotekarz na podstawie analizy cen antykwarycznych lub rynkowych.

             5. Wpłacone kwoty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych kwitowane są  dowodem wpłaty KP.

             6. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu czytelnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wysokość kary.

 7. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonych lub zagubionych materiałów bibliotecznych.

 

X. Postanowienia końcowe 

 

 Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

 • . ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
 • . czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
 • . stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje pracownik oddziału/filii poszczególnej placówki.  Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

XI. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja  2018 r.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 10 768,00 zł.

Dofinansowano nas ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dzięki "dofinansowaniu dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Newsletter

Sprawdź co u nas słychać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030) na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, tj. informacji dotyczących Biblioteki. Użytkownik, który udzielił zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach.